Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se shromažďováním, uchováním a
zpracováním svého jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla, dále jen „osobních
údajů“ správcem Ing. Tereza Kučerová, Beskydská 319, 74101, Nový Jičín, IČ: 08112479,
dále jen „správce“ pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro své osobní údaje, a to
po dobu 5 (pěti) let ode dne jeho udělení. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a §
21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny mnou poskytnuté osobní
údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů budou mé osobní údaje
shromažďovány a zpracovávány výhradně pro marketingové účely správce v podobě zasílání
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004
Sb., zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů,
v platném znění. A to do doby, než zašlu správci přímo a účinně informaci o tom, že si
nepřeji, aby mi byly obchodní sdělení správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5
(pěti) let.
Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění
stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny a
nebudou poskytnuty třetí straně.